ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2556

         รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดเผยว่า ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม) มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 – 23 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. ณ สำนักงานโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา โดยเอกสารหลักฐานการสมัคร หลักฐานการสำเร็จการศึกษาพร้อมสำเนา ใบแสดงผลการเรียน(Transcript) รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุลไม่ตรงกับเอกสาร เงินค่าใบสมัครและการสมัครจำนวน 500 บาท

          ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม.)จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 และประเมินข้อมูลของผู้สมัครจากใบสมัครเข้าเรียน ( Application Form Appraisal ) และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ห้อง 16/805 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 หรือ http://www.tru.ac.th/mpa  ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 036-427485 ต่อ 262555 หรือ 086-4456403

........................................................... 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,400
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon