ร.พ.นครปฐมขยายเวลารับสมัครรับลูกจ้างชั่วคราว

         นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐมเคยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง  ตำแหน่งผู้ช่วยเวชกิจฉุกเฉิน  ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 6,905 บาท ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3 สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุได้ทั้งผลัดเช้า บ่าย และดึก ผู้ที่ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 8,900 บาท ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสายสามัญ หรือวุฒิ ( วุฒิ วปท. ) เพศชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,535 บาท  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสายสามัญหรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน (วุฒิ ปวส.)เพศชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3

          สำหรับผู้ประสงค์ยื่นหลักฐานเอกสารการสมัคร หลักฐานการศึกษา เช่น ใบประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 จำนวน 1 ฉบับ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ( ถ้ามี ) กรณีเพศชายต้องแสดงหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สด.43) หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ในวันเวลาราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้ทราบในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทร. 034-254285 

...................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,367
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon