กรมบัญชีกลางเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

        นางอุไรวรรณ  คูหพันธ์ คลังเขต 7 เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานเขต 7 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง(ปริญญาตรี)ด้านบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,960 บาท นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การคลัง(ปวช) ด้านงานบริการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,960 บาท นับตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันไม่จำกัดสาขา  โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานคลังเขต 7 เลขที่ 27/12 ถนนนวเขตใต้ ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 10-21 มิถุนายน 2556 ในวันเวลาราชการ

          ทั้งนี้หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด1.5x2 นิ้วจำนวน 3 รูป สำเนาแสดงผลการศึกษาหรือสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตรและระเบียบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัครจำนวนอย่างน้อย 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 21 มิถุนายน 2556 โดยให้นำต้นฉบับของสำเนาดังกล่าวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นใบรับสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ สำเนาหลักฐานอื่นๆเช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะเพศหญิง)ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ในกรณีที่ชื่อหรือนานสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยสำนักงานคลังเขต 7 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร พร้อมทั้งกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานคลังเขต 7 เลขที่ 27/12 ถนนนวเขตใต้ ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.034-254023 

...................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,602
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon