ร.พ.นครปฐมเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

           นายเลขา  ด่านวิริยะกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม  เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง  หลายยอัตราดังนี้ 

          ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 6,905 บาท โดยมีคุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) มีความสามารถในการปฏิบัติงาน       

          ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 6,905 บาท โดยมีคุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เพศชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.)ชั้นปีที่3 

            ตำแหน่งผู้ช่วยเวชสถิติ ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 6,905 บาท โดยมีคุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เพศชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.)ชั้นปีที่3

              ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 7,105 บาท โดยมีคุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรวิชาชัพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพศหญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้ สามารถพิมพ์ดีดระบบสัมผัสได้ดี

          ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 8,596 บาท โดยมีคุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางวิศวกรรมศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางศิลปกรรมทั่วไป ทางสังคมศาสตร์ ด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนทางเวชสาธิต เพศชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการมีความรู้ทางด้านอิเล็คทรอนิคส์สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการสำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.)ชั้นปีที่3

          ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท โดยมีคุณสมบัติได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางกายภาพบำบัดใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ เพศชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 28 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

          ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ โดยมีคุณสมบัติได้รับปริญญาตรีทางเทคนิคกรแพทย์และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ เพศชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปี(นับถึงวันปิดรับสมัคร) สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.)ชั้นปีที่3 

          ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30  มิถุนายน 2556 ในวันเวลาราชการ โดยมีเอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร หลักฐานการศึกษา เช่น ใบประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตร ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด(สำหรับตำแหน่งนักกายภาพบำบัด)สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ (สำหรับตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 จำนวน 1 ฉบับหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) กรณีเพศชายต้องแสดงหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่3 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้ทราบในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ ฝ่ายการเจ้าหนี้ที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่โทร.034-254285

.........................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,483
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon