กรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกคนหางานไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น

    นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม เพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์การพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น(Public Interest Foundation, International Manpower Development Organization, Japan) หรือ IM ประเทศญี่ปุ่น ปี 2556 ครั้งที่  5  กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่  20 กันยายน ถึง 11 ตุลาคม ๒๕๕๖   รายละเอียดดังนี้

       ผู้สมัครต้องเป็นเพศชายอายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี สูง 160 ซม.สุขภาพแข็งแรง พ้นภาระการรับราชการทหาร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.-ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาช่างยนต์ สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาโลหการ(ช่างเชื่อม) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง  **ยกเว้นสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเคหภัณฑ์ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชางานสำรวจ ** และไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรมในประเทศและระหว่างการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นได้ ทั้งนี้ ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่สำเร็จการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นครบ 1 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกปฏิบัติงานและจะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 200,000 เยน หรือประมาณ 63,733 บาท

      เอกสารประกอบการสมัคร   1.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 3  ใบ   2. บัตรประจำตัวประชาชน   ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา และหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ 3.ประวัติส่วนตัว  4. ใบรับรองแพทย์  5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี) ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

      ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 3 ชั้น 10 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  ดินแดง กรุงเทพ ฯ หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม เลขที่ 898/7-9 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  โทร 0-3425-0861 ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ

.................................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,365
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon