แนวทางการดำเนินการแรงงานต่างด้าวพม่า ลาว กัมพูชาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 255

       นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า เพื่อทำความเข้าใจในการติดต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องของนายจ้าง/สถานประกอบการเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ที่เห็นชอบให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา เฉพาะแรงงานหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติดังกล่าวที่นายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อและแบบแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าว ไว้กับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว/สำนักงานจัดหางานจังหวัดแล้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 แต่ยังไม่รับรองสถานะบุคคลจากประเทศต้นทางเท่านั้น ให้มาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ช่วงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2556

       ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม เพื่อตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการยื่นความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวไว้แล้ว โดยนำเอกสาร คำขอแจ้งความต้องการและหลักฐานประกอบมาทำการรับรองสำเนา

ขั้นตอนที่ 2 ช่วงวันที่ 16 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2556

     ติดต่อสำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่นโดยพาแรงงานต่างด้าวและนำหนังสือรับรองการตรวจสอบเอกสารแล้ว เพื่อขอจัดทำทะเบียนประวัติ(ทต.1) และขอรับ ท.ร.38/1

ขั้นตอนที่ 3 ช่วงวันที่ 16 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2556

      ติดต่อโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยพาแรงงานต่างด้าวพร้อมนำเอกสารตามข้อ 2 ไปตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ

ขั้นตอนที่ 4 ช่วงวันที่ 16 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

     แรงงานต่างด้าวขออนุญาตทำงานโดยนำเอกสารตาม 2 ขั้นตอน พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดเพื่อขอรับใบอนุญาตทำงานหากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถาม สำนักงานจัดหางานจังหวัดปฐม เลขที่ 898/7-9 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.0-3425-0861-2 ต่อ 23-26

......................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,344
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon