โรงพยาบาลนครปฐมเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

         นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

          ตำแหน่งเภสัชกร

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลา 5 ปี และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง

- เพศชาย , หญิง

- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

- สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3

          ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

- ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสายสามัญ หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

- เพศชาย / หญิง

- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

- สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3     

          ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

- ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสายสามัญ หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน

- เพศชาย / หญิง

- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

- สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3

          วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือก / คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ในวัน เวลา ราชการ

          เอกสาร และหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

- หลักฐานการศึกษา เช่น ใบประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง (สำหรับตำแหน่งเภสัชกร)

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

- สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

-ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 จำนวน 1 ฉบับ

-หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

-กรณีเพศชายต้องแสดงหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3

          ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

- จำนวน 30 บาท

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

- จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้ทราบในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม

................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,764
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon