องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกรับสมัครการฝึกอบรมวิชาชีพและรับสมัครแรงงาน เดือน พฤศจิกายน๒๕๕๖

      นายวุฒิชัย ดิษบรรจง  รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี  เปิดเผยว่าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  โดย  กองอาชีพผ่านอาชีวสงเคราะห์  รับสมัครทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึก  และทหารนอกประจำการ  เข้าฝึกอบรมวิชาชีพและเป็นแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า,แรงงานช่างไม้ครุภัณฑ์  และแรงงานช่างเชื่อมโลหะ  ประจำเดือน  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ดังนี้

                . หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  วิชาช่างวิทยุเบื้องต้น,วิชาช่างเครื่องเสียง,วิชาช่างโทรทัศน์,วิชาช่างซ่อม ซี.ดี.และ วี.ซี.ดี.  และวิชาช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่

                . หมวดวิชาช่างไฟฟ้า ได้แก่ วิชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร,วิชาช่างไฟฟ้าอุตสหกรรม  และวิชาช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น

                . หมวดวิชาช่างโลหะ  ได้แก่  วิชาช่างเชื่อมไฟฟ้า – แก๊ส,วิชางานผลิตภัณฑ์โลหะ และวิชาช่างกลโรงงาน

                ๔. หมวดวิชาช่างเครื่องยนต์  ได้แก่  วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กและวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์,วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น,วิชาระบบไฟฟ้ารถยนต์  และวิชาระบบส่งกำลังและเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์

                ๕. หมวดวิชาขัยรถยนต์  ได้แก่  วิชาขับรถยนต์

                . หมวดวิชาพิมพ์ดีด  และคอมพิวเตอร์  ได้แก่  วิชาพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาไทย, วิชาพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาอังกฤษ,วิชาคอมพิวเตอร์  และวิชาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

                . หมวดวิชาคหกรรม  ได้แก่  วิชาช่างตัดผม,วิชาช่างเสริมสวยเบื้องต้น  และวิชาช่างเสริมสวยสมัยนิยม

                ๘.  หมวดวิชาชีพทั่วไป  ได้แก่  วิชาช่างอัดกรอบพลาสสติก,วิชาการประดิษฐ์ต้นไม้คริสตัล และวิชางานศิลปะการผนึกภาพลงบนวัสดุ (เดคูพาจ)

                การฝึกอบรบวิชาชีพดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  มีหอพัก ( ชาย ) สำหรับผู้ที่ไม่มีที่พักในกรุงเทพมหานคร  และในกรณีจำเป็นจะได้รับค่าอาหารระหว่างเรียน   ยกเว้น  ผู้ที่มีรายได้ประจำจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกวิชาชีพจาก  ศูนย์อาชีพฯ  แล้ว  หรือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เปิดสอนวันละไม่ครบ ๖ ชั่วโมง

                แผนกโรงงานในอารักษ์ฯ  มีความประสงค์รับสมัครทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก  และทหารนอกประจำการ  เข้าเป็นแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า, แรงงานช่างไม้ครุภัณฑ์  และแรงงานช่างเชื่อมโลหะ  รายได้ดีและมีทีพักให้สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด  หรือไม่มีที่พักในกรุงเทพฯ  หากไม่มีประสบการณ์จะฝึกอบรมให้ฟรี

                ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกแนะแนวส่งเสริมอาชีพ  กองอาชีพ

ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กทม.  โทร ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗  ต่อ ๒๘๔,๒๘๕  หรือ   สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ทุกแห่ง

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,321
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon