รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

      นายรณชัย  จ๋วงพานิช  ปศุสัตว์เขต ๗ เปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์เขต ๗  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคาร-กระบือ  เพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ

                ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตว์บาล  ปฏิบัติงานที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ จังหวัดนครปฐม

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ด้านการผลิต  ปรับปรุงพันธุ์สัตว์  และพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ดี  กำกับดูแล  การเลี้ยง  และการจัดการสัตว์พันธุ์ที่ดี  ที่คัดเลือกแล้วตรวจสอบเพื่อรับรองพันธุ์สัตว์  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์รับผิดชอบงานด้านระบบเครือข่าย  ข้อมูลสารสนเทศการปศุสัตว์ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์  และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท

            คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑  จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส).หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการเกษตร  หรือได้รับอนุปริญญาทางเกษตรกรรมด้านสัตวบาล  ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓  ปี  ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

๒  สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

๓ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

สำหรับผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗  ตั้งแต่วันที่  ๔ – ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ

สอบถามข้อมูลได้ที่  โทร ๐ ๓๔๒๕ ๗๗๐๓

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,696
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon