จังหวัดนครปฐมพร้อมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อแผนบริหารจัดการน้ำ

                จังหวัดนครปฐมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งจังหวัดนครปฐม เป็น ๑ใน ๓๖ จังหวัดที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยอยู่ ๒ อำเภอ ๘ ตำบล ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของรัฐบาล กำหนดจัดเวทีรับฟังความเห็นในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ นี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                  นายนรกิจ  ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ ที่ใช้งบประมาณโครงการ ๓.๕ แสนล้านบาท ซึ่งในเวทีรับฟังความคิดเห็น จะมีการจัดแสดงข้อมูลรายละเอียดของโครงการ การบรรยายสรุปโครงการ และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยที่จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่ดำเนินการโครงการ คือ การขุดลอกคลองลัดงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี ๒.๕ กิโลเมตร ที่ตำบลงิ้วราย และตำบลไทยาวาส การขุดลอกคลองลัดอีแท่น อำเภอสามพราน ๑.๘ กิโลเมตรที่ตำบลทรงคะนอง ตำบลท่าตลาด ตำบลยายชา ตำบลหอมเกร็ด การขุดอกคลองลัดท่าข้าม อำเภอสามพราน ๒.๒ กิโลเมตร ที่ตำบลสามพราน และตำบลบ้านใหม่

                จังหวัดนครปฐมจึงได้กำหนดจัดทำการรับฟังความเห็นของประชาชนต่อเรื่องดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เพื่อรับฟังความคิดเห็น และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากปัญหาจากอุทกภัย ตามโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี คลื่น AM 1593 KHz และมีการบันทึกเทปโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไปเผยแพร่ออกอากาศต่อไป ดังนั้นจึงขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน พี่น้องประชาชนในจังหวัดนครปฐมที่มีความประสงค์เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่http://www.wateropm.org/register/ ได้ตังแต่บัดนี้เป็นต้นไป

-----------------------------------------------

                                                                                         นายพิสิษฐ์  เชาวน์เจริญวุฒิ/ข่าว/๖ พ.ย.๕๖

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,210,456
 • ไอพีของคุณ54.224.89.34
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon