สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมเตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน โครงการประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ

                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เตรียมจัดโครงการประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

               นายนรกิจ  ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เตรียมจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยังยืนและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ประสบปัญหาจากอุทกภัยตามโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย โดยกำหนดจัดในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

                สำหรับการจัดประชุมฯ  จะมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กว่า ๓๕ คนเข้าร่วมประชุม ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นพิธีเปิดการประชุมฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครปฐม โดย ผู้ว่าราชาการจังหวัดนครปฐม ต่อจากนั้น จะเป็นการอภิปรายในหัวข้อ แนวทางการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดย ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม และผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ดำเนินการอภิปรายโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม อย่างไรก็ดี จังหวัดนครปฐม มีกำหนดจัดประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ในวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดการรับฟังคามคิดเห็นให้ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมได้รับรู้และเข้าใจมากขึ้น

 

-------------------------------------

                                         นายพิสิษฐ์  เชาวน์เจริญวุฒิ/ข่าว/๖ พ.ย. ๕๖

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,793
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon