ประชาสัมพันธ์นครปฐมจัดรายการวิทยุเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการบริหารจัดการน้ำ

               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  จัดรายการสดทางวิทยุ  เรื่องการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย   

               เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2556  นายนรกิจ  ศรัทธา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วย  นายธนกุล  ทับทิมไทย  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม  และนายแพทย์คงเดช  ลีโทชวลิต  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  ร่วมจัดรายการสดทางวิทยุ  ณ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  ในเรื่องของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย         ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาล  และการได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำท่าจีน  จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  และวิถีชีวิตคนกับแม่น้ำที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยสถานีบางแก้วเรดิโอ  FM  98.75  MHz  เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงให้กับสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตก  นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์  www.online-news.biz  ให้ประชาชนได้รับชมรับฟังทางบ้านอีกด้วย

                  สำหรับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย  จังหวัดนครปฐมได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่  2  ธันวาคม  2556  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  อำเภอเมือง  ตั้งแต่เวลา  07.00  -  16.00  น.  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาล  ที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากปัญหาจากอุทกภัย  ตามโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน  และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย  ซึ่งรัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยขึ้น ในกรอบวงเงินงบประมาณ  3.5  แสนล้านบาท ภายใต้ชื่อ “โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย” ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย  (กบอ.)  รับผิดชอบโครงการดังกล่าว  

                   ทั้งนี้  จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดราชบุรี  AM  1593  KHz  และมีการบันทึกเทปจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ช่อง  11  กรมประชาสัมพันธ์  เพื่อนำไปเผยแพร่ออกอากาศต่อไป

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,809
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon