เปิดรับสมัครอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าแรงขั้นต่ำจังหวัด

            นายสมภพ  ปราบณรงค์  สวัสดิการและคุ้มครองค่าแรงจังหวัดนครปฐมประกาศเชิญชวนให้สหภาพแรงงาน  นายจ้าง  ผู้แทนนายจ้าง  และลูกจ้างในจังหวัดนครปฐมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าแรงจังหวัดขั้นต่ำจังหวัด  จำนวนฝ่ายละ ๕ คน  มีหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างควรได้รับอยู่  มาตรฐานการครองชีพและข้อเท็จจริงทางสังคมและเศรษฐกิจในจังหวัด  เพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างของจังหวัด  และพิจารณาเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดต่อคณะกรรมการค่าจ้าง  เป็นต้น  ซึ่งเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยส่งใบสมัครไปที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม

            ผู้สนใจสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นผู้แทนฝ่ายลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการค่าจ้างว่าด้วยการได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าแรงขั้นต่ำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและหลักเกณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ http://nakhonpathom.labour.go.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม  และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔-๓๔๐๐๖๗-๙  ในวันและเวลาราชการ

............................................................

กาญจนา/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,494
 • ไอพีของคุณ46.229.168.147
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon