สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๒ รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

         

                นายวิวัฒน์  เขาสกุล สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๒ เปิดเผยว่ากรมสรรพสามิต  โดยสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๒  ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

              ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต

 จำนวน  ๒ อัตรา  อัตราค่าจ้าง  ๘๓๐๐.-บาทและเงินเพิ่มการครองชีพเดือนละ  ๑๕๐๐.-บาท

               ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 จำนวน  ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้าง  ๘๓๐๐.-บาทและเงินเพิ่มการครองชีพเดือนละ  ๑๕๐๐.-บาท

โดยมีระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗

                สำหรับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก  ดังนี้

                ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในสาขาวิชาบัญชี  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขาวิชาเลขานุการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชากลุ่มคอมพิวเตอร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท.)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในทางเดียวกัน

                ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

-  ได้รับวุฒิการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ( ม.ศ.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และ

-   มีความรู้  ความสามารถ  และความชำนาญงานในหน้าที่

-  ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

                ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๒  เลขที่๙๕/๕๙  หมู่ที่ ๗ ถนนทางเข้าอำเภอสามพราน  ตำบลสามพราน  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  ถึงวันที่ ๒๙   พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด  ( สามารถติดต่อ/สอบถามได้ที่  ๐ ๓๔๓๒  ๒๒๓๒-๓   หรือดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๒

( http://nakhonpathom2.excise.go.th)

                กรรมสรรพสามิต  โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๒  จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกให้ทราบในวันที่  ๒ ธันวาคม  ๒๕๕๖  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๒  หรือเว็บไซต์ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๒ http://nakhonpathom2.excise.go.th ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายอำนวยการโทร๐ ๓๔๓๒  ๒๒๓๒-๓  

โทรสาร  ๐๓๔๓๒ ๒๒๓๔

 

.....................................................

กาญจนา/ข่าว

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,349
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon