การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐมรับสมัครบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด

               การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน  จำนวน ๕ อัตรา  ในราคาอัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๕๗๐.-บาท/คน/เดือน  ระยะเวลาจ้าง  ๑๒  เดือน  ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ในวงเงิน ๕๗๔,๒๐๐-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) โดยปฏิบัติงานที่  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม  จำนวน  ๕ อัตรา  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอนตูม  จำนวน ๑  อัตรา

                ผู้มีสิทธิเสนอราคา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.-

๑.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๒.ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาในครั้งนี้

                กำหนดยื่นซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐น-๑๐.๐๐น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา๑๐.๓๐น. ณ แผนกบริหารงานทั่วไปสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม

ผู้ใดสนใจขอทราบรายละเอียด และขอรับใบเสนอราคาได้ที่ แผนกบริหารงานทั่วไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในเวลาราชการ

แผนกบริหารงานทั่วไป โทร ๐๓๔-๒๔๓๐๕๓ โทรสาร ๐๓๔-๒๕๐๘๐๓

 

...........................................................

กิติยา/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,331
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon