รับสมัครแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายครัวการบินไทย จำกัด(มหาชน)

 ตำแหน่งงาน

๑.ปฏิบัติงานลำเลียงส่งมอบอาหารและภาชนะอุปกรณ์สายการบินไทยและงานจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นเครื่องสายการบินไทย(CL-T)

๒.ทำหน้าที่งานลำเลียงภาชนะอุปกรณ์และส่งมอบขึ้นเครื่องสายการบินลูกค้าและงานจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นเครื่องสายการบินไทย(CL-O)

๓.ปฏิบัติงานจัดบรรจุอาหารร้อน (CO-H)

๔.ปฏิบัติงานจัดบรรจุอาหารเย็นและขนมหวาน (CO-T)

๕.ทำหน้าที่รับ จัดเก็บ ขนถ่าย เบิกจ่ายพัสดุและจัดบรรจุตู้สุรา เครื่องดื่ม/น้ำผลไม้และอุปกรณ์ลูกค้าสายการบิน ขนถ่าย ลำเลียงสินค้าและวัตถุดิบจากคลังสินค้า Cargo Free Zone กองพัสดุกลาง (CJ)

๖.ปฏิบัติงานเตรียมและผลิตอาหาร Semi-skilled, Skilled กองการผลิต (CP)

คุณสมบัติ

- ต้องเป็นทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ

- เพศ  ชาย – หญิง

- อายุ ๑๘ – ๔๕ ปี

-  จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า

- จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์อย่างน้อย ๓ ปี (เฉพาะข้อ ๖)

- มีความสามรรถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับพอใช้

- สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

- ผ่านการอบรมในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามที่กำหนด

สวัสดิการด้านต่างๆ                                               หลักฐานการปฏิบัติงาน

๑. มีอาหาร ๓ มื้อ                                                   - สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาบัตรประชาชน

๒. มีประกันสังคม                                                   - วุฒิการศึกษา – รูปถ่าย

๓. ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี                                       - หลักฐานทางทหาร/สำเนาบัตรทหารผ่านศึก

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ แผนกจัดหางาน กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.

โทร. ๐๒ - ๓๕๔๘๕๘๗ ต่อ ๒๘๖ – ๒๘๗ หรือ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่าศึกทุกแห่ง

 

.....................................................................

พรพิมล/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,317
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon