องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดย กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ รับสมัครทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ

๑. หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิชาช่างวิทยุเบื้องต้น, วิชาช่างเครื่องเสียง, วิชาช่างซ่อม ซีดี และ วีซีดี และวิชาช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่

๒. หมวดวิชาช่างไฟฟ้า ได้แก่ วิชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร, วิชาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม และวิชาช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น

๓. หมวดวิชาช่างโลหะ ได้แก่ วิชาช่างเชื่อมไฟฟ้า – แก๊ส, วิชางานผลิตภัณฑ์โลหะ และวิชาช่างกลโรงงาน

๔. หมวดวิชาช่างเครื่องยนต์ ได้แก่ วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก และวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์, วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น, วิชาระบบไฟฟ้ารถยนต์ และระบบส่งกำลังและเครื่องล่างรถยนต์

๖. หมวดวิชาขับรถยนต์ ได้แก่ วิชาขับรถยนต์

๗. หมวดวิชาคหกรรม ได้แก่ วิชาช่างตัดผม, วิชาช่างเสริมสวยเบื้องต้น และวิชาประดิษฐ์ต้นไม้คริสตัลและวิชางานศิลปะการผนึกภาพลงบนพัสดุ (เดคูพาจ)

                การฝึกอบรมวิชาชีพดังกล่าวไม้ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีหอพัก(ชาย)สำหรับผู้ที่ไม่มีที่พักในกรุงเทพมหานคร และในกรณีจำเป็นจะได้รับค่าอาหารระหว่างเรียน  ยกเว้น ผู้ที่มีรายได้ประจำจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกวิชาชีพจาก ศูนย์ฝึกอาชีพฯ แล้ว หรือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เปิดสอนวันละไม่ครบ ๖ ชั่วโมง

                แผนกโรงงานในอารักษ์ฯ มีความประสงค์รับสมัครทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เข้าเป็นแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า, แรงงานช่างไม้ครุภัณฑ์ และแรงงานช่างเชื่อมโลหะ รายได้ดีและมีที่พักให้สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด หรือไม่มีที่พักในกรุงเทพฯ หากไม่มีประสบการณ์จะฝึกอบรมให้ฟรี

                ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ แผนกแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ กองอาชีพฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี เขตราชวิถี กทม. โทร ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗ ต่อ ๒๘๔, ๒๘๕ หรือ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทุกแห่ง

 

.................................................................

หนึ่งนาถ/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,754
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon