สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่าจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสหกรณ์ จ.นครปฐม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

                1.เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสหกรณ์โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือประกาศนียบัตรเทคนิค(ปวท.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ปวช. = ๙,๙๖๐ บาท ปวท.หรือ อนุปริญญา ๒ ปี = ๑๑,๔๕๐ บาท ปวส. =หรือ อนุปริญญา ๓ ปี = ๑๒,๒๔๐ บาท

                วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เลขที่ ๙๗ ถนนเทศา ซอย ๕ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันทำการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๔.๐๐ น. โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๑๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

                จังหวัดนครปฐม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม และทาง htt://Webhost cpd.go.th/nakpathom โดยบัญชีดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

                จังหวัดนครปฐม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม และทาง htt://Webhost cpd.go.th/nakpathom โดยบัญชีดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานสหกรณ์จังหวัด โทร ๐-๓๔๒๔-๑๖๓๒

......................................................................

หนึ่งนาถ/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,361
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon