การรับโอนเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

           นายณรงค์ศักดิ์  สมพัศ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ จะรับโอนข้าราชการที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่จะขอโอนเพื่อเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ระดับปฏิบัติงาน โดยสรุปรายละเอียด  ดังนี้  

คุณสมบัติทั่วไปในการรับโอน

๑. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติงาน หรือข้าราชการอื่นที่เทียบได้ในระดับปฏิบัติงานตามเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนตำแหน่งตามที่ ก.พ. กำหนด

๒. ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ และต้องมีอายุตัวในวันขอโอน ไม่เกิน ๓๐ ปี

๓. เป็นการโอนในระดับเดียวกัน และมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามสายงานที่ขอโอนมาดำรงตำแหน่ง

๔. มีสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์ได้ดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย หรือมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมอย่างใดมาก่อน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ อนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้ได้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และ

- เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า ๑๖๕ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของส่วนใดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน ๒ เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลมในเมื่อจำนวนรวม ไม่น้อยกว่า ๒๔๕ เซนติเมตร หรือ

- เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมแก่หน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง โดยจะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอโอนฯ

๑. คำร้องขอโอน ทีกรอกรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๒. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา             จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สำเนาทะเบียนประวัติ หรือ ก.พ.๗                                   จำนวน ๑ ฉบับ

๔. สำเนาประกาศนียบัตรฯ หรือเทียบเท่า                           จำนวน ๑ ฉบับ

๕. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript)               จำนวน ๑ ฉบับ

๖. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ                              จำนวน ๑ ฉบับ

๗. สำเนาเอกสารอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น อย่างละ ๑ ฉบับ

การรับคำร้องขอโอน

ผู้ประสงค์จะขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ให้ยื่นแบบคำร้องขอโอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองที่ เรือนจำกลางนครปฐม  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)

          ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ โทร ๐-๓๔๒๕-๑๙๗๒ ต่อ ๑๐๒ หรือ ๐-๓๔๒๑-๓๑๖๑

............................................................

หนึ่งนาถ จันทิมา / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,783
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon