สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.CK เบิกไพร ม.๔ บ้านปลักแรด ซอย๑ ตำบล เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง

         การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.CK เบิกไพร ม.๔ บ้านปลักแรด ซอย๑ ตำบล เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระหว่าง เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่-เวลา-น. เป็นต้นไป การดูสถานที่ก่อสร้าง เป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ จะถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ในภายหลังไม่ได้

        กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ งานพัสดุฯกองบริการทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา ๘.๓๐ – ๑๑. ๐๐น.และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต๓ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑. ๐๐ น.

        ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๓,๒๑๐.- บาท ค่าแบบ ๓,๐๐๐.- บาท ภาษี ๒๑๐.-บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ เลขที่ ๑๒๘ หมู่ ๓ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา ๘.๓๐ – ๑๕. ๐๐น.

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ โทร ๐-๓๒๒๐-๐๗๗๙

.......................................................

หนึ่งนาถ จันทิมา /ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,534,095
 • ไอพีของคุณ52.91.221.160
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon