สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ชิดพงษ์ ซอย ๑,๒ และ ๓ ม.๘ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง

         การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ชิดพงษ์ ซอย ๑,๒ และ ๓ ม.๘ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง

         กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง และกำหนดรับฟังความชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่-เวลา-น. เป็นต้นไป

         การดูสถานที่ก่อสร้าง เป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ จะถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ในภายหลังไม่ได้

         กำหนอยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ งานพัสดุ ฯ กองบริการทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา ๘.๓๐ – ๑๑.๐๐น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐น.

         ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๓๒๑๐.-บาท ค่าแบบ ๓,๐๐๐.- บาท ภาษี ๒๑๐.-บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ เลขที่ ๑๒๘ หมู่ ๓ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา ๘.๓๐ น.-๑๕.๐๐น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ โทร ๐-๓๒๒๐-๐๗๗๙

....................................

พรพิมล/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,534,043
 • ไอพีของคุณ52.91.221.160
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon