สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณจากร้าน จปล. –ตลาดสดเทศบาล ต.เลาขวัญ ม. ๑๔ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี แม่ข่ายสำคัญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจ้างงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณจากร้าน จปล. –ตลาดสดเทศบาล  ต.เลาขวัญ ม. ๑๔ ต.เลาขวัญ  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี แม่ข่ายสำคัญ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ

                กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระยะเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง๑๑.๐๐ น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่-เวลา-น. เป็นต้นไป  ก่อสร้างด้วยตนเอง  และ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม้ก็ได้   โดย  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  จะถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่  ตลอดจนอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาการทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิด  และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  ในภายหลังไม่ได้

                กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  งานพัสดุ ฯ กองบริหารทั่วไป  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  ในวันเวลาปฏิบัติงาน  สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓   ในวันที่ ๑๒ธันวาคม ๒๕๕๖    เวลา ๑๑.๐๐ น.

                ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้ออกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ ๑๐๗๐.- บาท ค่าแบบ ๑๐๐๐.-บาท  ภาษี ๗๐.-บาท  ได้ที่การเงินและการบัญชี  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  เลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๓ ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าผา  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐  ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในวันเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ โทร ๐-๓๒๒๐-๐๗๗๙

 

...............................

กาญจนา/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,465
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon