สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยข้างร้านชำนาญหม้อน้ำ ม.๔ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยข้างร้านชำนาญหม้อน้ำ ม.๔ ต.ดอนทราย  อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ

             กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐น.ถึง ๑๑.๐๐น.  ณ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ –เวลา-น. เป็นต้นไป

            การดูสถานที่ก่อสร้าง เป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้  โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  จะถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิด  หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา ๘.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น.  และกำหนดเปิดซองราคา ณ ห้อง e-Auction  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.

            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๗๐.- บาท.- ค่าแบบ ๑,๐๐๐ บาท.- ภาษี ๗๐ บาท.-  ได้ที่งานการเงิน  กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  เลขที่ ๑๒๘ หมู่ ๓  ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าผา  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๑๐  ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา ๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  โทร. ๐-๓๒๒๐-๐๗๗๙

...........................................................................

กาญจนา/ข่าว

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,732
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon