ประกาศกรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ ๑๓ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อท่อเหล็กล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ แบบตะเข็บเกลียวขนาดต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สชป.๑๓ คส./E.ซ.๒/๒๕๕๗ จำนวน ๑ เรื่อง

             นายพงษ์ศักดิ์  ฤทธิสมิต เปิดเผยว่า  กรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่๑๓  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อท่อเหล็กล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ  แบบตะเข็บเลียวขนาดต่างๆ จำนวน ๒๕ รายการ ของโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเนินสวรรค์ ระยะที่ ๒  ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดตามแบบใบยื่นข้อเสนอรายการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๑๓ ตำบลม่วงชุม อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

               วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐น. ถึง ๑๕.๐๐ น. สถานที่เสนอราคา บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๕๒ ถนนสถานีรถไฟ ตำบลปาดแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

              ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ระหว่างวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔ – ๖๑๒๘๗๗ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์กรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th)  หรือเว็บไซต์บัญชีกลาง (www.gprocuremnt.go.th)

.....................................................

สิริพร / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,469
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon