การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

               นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ โดยกำหนดให้ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง แต่ไม่เกินเก้าสิบวันก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงขอแจ้งให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีความประสงค์จะต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเข้ามาดำเนินการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

                สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมพิจารณาคำขอให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ชื่อบัญชี “สำนักงาน กสทช. บัญชีที่ ๑ “ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๙๙-๒-๙๖๑๔๐-๐ และแนบสำเนาใบนำฝากมาพร้อมกับแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการและเอกสารหลักฐานประกอบ ทั้งนี้สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มเอกสาร และตรวจสอบรายชื่อสถานีที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลงที่ http://broadcastc.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๗๑๗๖๑๑ , ๐๒-๒๗๑-๗๖๐๐

-------------------------------------

                              นายพิสษฐ์ เชาวน์เจริญวุฒิ/ข่าว/๒๐ ธ.ค.๕๖

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,335,064
 • ไอพีของคุณ54.147.16.12
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon