ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                 นายสมควร  ปิยะพงศ์เดชา  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

                ๑.๑ พนักงานตรวจโรคสัตว์

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรร

                ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

                - มีสัญชาติไทย

                - มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี

                - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                -ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือน

                -ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

               -ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

                -ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือให้ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง

๓. การรับสมัคร

                ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ถึง ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

                ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๓ รูป

                - สำเนาแสดงผลการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียน และสำเนาใบปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

                - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

                - สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ

                ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

๔.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินสมรรถนะ

                สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
 • ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

ครั้งที่ ๑ ด้านความรู้ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ครั้งที่ ๒ ด้านความสารถหรือ ทักษะเฉพาะ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ ๒ (ด้านความรู้ และ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ) ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗
 • ประเมินสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

ติดต่อสอบถาม ๐๓๔ – ๒๕๗๗๐๕ ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

........................................................................

หนึ่งนาถ จันทิมา / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,478
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon