ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

                นายจตุรงค์  อินทรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา   เปิดเผยว่า   โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา   อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย

                ดังนั้น อาศัยคำสั่งมอบอำนาจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา    จึงประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือก  เพื่อคัดเลือกบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  

 1. ตำแหน่งที่จ้าง

๑.๑ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

                ๒.   คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

                              ๒.๑ มีสัญชาติไทย

                                ๒.๒ เพศชาย

                                ๒.๓ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๕๐ ปี (นับถึงวันสมัคร)

                                ๒.๔ เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ตามรัฐธรรมนูญด้วย

                                ๒.๕ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมาย

                                ๒.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

                                ๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

                                ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินพ้นตัว

                                ๒.๙ ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

                                ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาโดยคำพิพากษาถึงที่สุด หรือ คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายจำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                                ๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ

                                ๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าราชการ

                ๓. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

                                ๓.๑ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

                                ๓.๒ ถ้าเคยผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารมาแล้วจะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ

                ๔. อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  ๗,๕๙๐ .- บาท

                ๕. สถานที่  วันรับสมัคร วันคัดเลือกและประกาศผล

                                ๕.๑ วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  

                                ๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันจันทร์ ที่ ๒๐ มกราคม  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณบอร์ดหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  และสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ ๐๓๔-๒๘๕-๐๔๑ หรือที่ เว็บไซด์ www.swc.ac.th

                                ๕.๓ รายงานตัวเพื่อทำการสอบคัดเลือก วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ  สำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  

                                ๕.๔ ดำเนินการสอบคัดเลือก วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.

 ณ  บริเวณบอร์ดหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา   และสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ ๐๓๔-๒๘๕-๐๔๑ หรือที่ เว็บไซด์ www.swc.ac.th

                            ๕.๕ ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ  บริเวณบอร์ดหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา   และสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ ๐๓๔-๒๘๕-๐๔๑ หรือที่ เว็บไซด์ www.swc.ac.th

 

..................................................

หนึ่งนาถ จันทิมา /ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,503
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon