รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

นายรณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต ๗ เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

๑.) สัญชาติไทย

๒.) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี

๓.) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๕.) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๖.) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

          ๓. การรับสมัคร

๑.) ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ

๒.) สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ  ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗

๓.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๔.) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล อย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗  ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ และทาง http://region7.dld.go.th/

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ และทางเว็บไซด์ http://region7.dld.go.th/ โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันอีกและได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

..............................................................

หนึ่งนาถ จันทิมา / ข่าว

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,398
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon