ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๑๐ ล้อ พร้อมห้องเย็น จำนวน ๑ รายการ

                จังหวัดนครปฐม โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุก ๑๐ ล้อพร้อมห้องเย็น จำนวน ๑ รายการ ของโครงการส่งเสริมพัฒนาการขนส่งนมพลาสเจอร์ไรส์ของสหกรณ์

                กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

                กำหนดเสนอราคา ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔ ๒๔๑ ๖๓๒ ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม (http://www.cpd.go.th/nakhonpathom) หรือ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)

.............................................................

หนึ่งนาถ จันทิมา / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,963
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon