ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

     ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

          ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา โดยได้รับอัตราเงินเดือน ๑๕,๙๖๐ บาท

          ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักบำบัด จำนวน ๑อัตรา โดยได้รับอัตราเงินเดือน ๑๒,๒๔๐ บาท

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก ๑๐๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ ๐๓๔ – ๓๔๒๕๘๙-๙๐ โทรสาร ๐๓๔ – ๔๒๕๘๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐น.และ ๑๓.๐๐น. – ๑๖.๐๐น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

     ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก ๑๐๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หรือทาง www.djop.moj.go.th ศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน ที่สอบได้ โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน ที่สอบได้ โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรแยกเป็นบัญชีแต่ละตำแหน่ง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบประกาศ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หรือทาง www.djop.moj.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

 

.......................................................................................

กิติยา/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,325
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon