สอบราคาจ้างทำกำแพงเข็มพืดเหล็กกันดินชั่วคราว พร้อมตอกและรื้อถอน

กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำกำแพงเข็มพืดเหล็กกันดินชั่วคราว ระยะเวลาใช้งาน ๙๐ วัน พร้อมตอกและรื้อถอน จำนวน ๓ ครั้ง จำนวน ๑ รายการ ของงานก่อสร้างอาคารบังคันน้ำคลองนุกูล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานตำบลสามพราน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองนุกูล ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

          กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โครงการชลประทานนครปฐม  ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

          กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๓๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุ โครงการชลประทานนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานนครปฐม ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ โครงการชลประทานนครปฐม  ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๓๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๓๔๒๖ – ๒๒๙๖ – ๗ ต่อ ๑๙ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ WWW.rid.go.th โดยตรง หรือผ่าน www.gprocurement.go.th

          การสอบราคาครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ กรมชลประทานสงวนสิทธิที่ยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และในกรณีผู้เสนอราคา ซึ่งกรมฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนด กรมจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

หนึ่งนาถ จันทิมา / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,262,315
 • ไอพีของคุณ54.92.193.89
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon