ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครปฐมครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

 

 

           ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

           วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอำนวย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 โดยประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  และหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อตรวจติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยนายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ปัจจุบันการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัด อยู่ที่ร้อยละ 2.59 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกระบวนการหาผู้รับจ้างและอยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา จึงยังไม่มีการเบิกจ่าย ในส่วนของการจัดทำแผนราชการประจำปีของจังหวัด ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำโครงการสอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดและตอบสนองนโยบายของรัฐใน 3 เรื่อง ได้แก่ การสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย เช่น การขนส่ง ต้นทุนการผลิต และ 3 การขยายโอกาสหรือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจังหวัดได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และจุดยืนของจังหวัดตอบสนองทิศทางการพัฒนาดังกล่าวแล้ว โดยกำหนดตำแหน่งการพัฒนาจังหวัดไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย เกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยวปลอดภัย ศูนย์กลางการแปรรูป และระบบโลจิสติกส์

           ในส่วนของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ จังหวัดนครปฐมได้ดำเนินโครงการ ครัวไทยสู่ครัวโลก เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการผลิตภาคเกษตร มีดินอุดมสมบูรณ์เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีระบบชลประทานครอบคลุมทุกพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 25 ประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ การทำนาทำไร่ การทำสวนผลไม้ พืชผัก การเลี้ยงสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคเกษตรมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็นอันดับสามของจังหวัด มีมูลค่าประมาณ 16,067 ล้านบาท จึงเป็นโอกาสในการผลิตอาหารที่สำคัญและมีคุณภาพเหมะที่จะเป็นครัวของโลก ซึ่งได้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ด้านพืช การส่งเสริมสินค้าตลาดอินทรีย์ การอบรมผู้ประกอบการอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก และการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายเข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP

            นอกจากนี้ จังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า การบริการ การลงทุน โดยมีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – อาเซียน , โครงการขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอาหาร เกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC , โครงการนครปฐม EXPO 2014 , โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากรของจังหวัด , การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารข้อมูลประชาคมอาเซียน การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้น              

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,738
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon