โรงพยาบาลนครปฐมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วย โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

-          ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

-          เพศชาย,หญิง

-          อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

-          มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

-          สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่3

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะมาสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 11กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ในวัน เวลา ราชการ

เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

-          หลักฐานการศึกษา เช่น ใบประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

-          ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (สำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)

-          รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

-          สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนาบัตรจำนวน 1 ฉบับ

-          ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 จำนวน 1 ฉบับ

-          หลักฐานอื่นๆเช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

-          กรณีเพศชายต้องแสดงหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) หรือฝึกอบรมวิชาชีพทหาร (รด.) ชั้นปีที่3

-          ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

-          ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 30 บาท

-          หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

-          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

-          จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้ทราบในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม

........................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,406
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon