จังหวัดนครปฐมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

              วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดนครปฐม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

                รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดนครปฐม” ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนาเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวฐานะยากจนและด้อยโอกาส ทั้งนี้จังหวัดได้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทนครปฐม” จำนวน ๒ บัญชี คือฝากประจำยอดเงินจำนวน ๑,๔๒๘,๘๘๙.๙๒ บาท(หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) และบัญชีออมทรัพย์ จำนวน ๓๑๓,๖๘๙.๖๕ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๗๔๒,๕๗๙.๕๗ (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งที่ประชุมมีมติให้รวมเงินทั้งสองบัญชีเป็นบัญชีเดียวและนำดอกผลมาใช้จ่ายในการให้ทุนแก่เด็กชนบทที่ยากจนจริง ๆ  

                สำหรับหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือนั้นจะช่วยเหลือเด็กทุกตำบล ๆ ละหนึ่งทุน  โดยจังหวัดนครปฐมมีอยู่ ๑๐๗ ตำบล ให้ทุนละ ๕๐๐ บาท ในครั้งแรกนี้ เมื่อกองทุนมีดอกผลมากขึ้นก็จะเพิ่มกองทุนเป็น ๑,๐๐๐ บาท และ ๒.๐๐๐ บาทตามลำดับ และให้มีการมอบทุนในงานจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดซึ่งจัดขึ้นทุกเดือน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ พี่น้องประชาชน พ่อค้า นักธุรกิจ ตลอดจนข้าราชการทุกหมู่เหล่าสามารถมีส่วนร่วมในการบริจาคทรัพย์สมทบทุนผ้าป่าครั้งนี้ได้ โดยจะมีการตั้งตู้รับบริจาคไว้ที่วัดพระปฐมเจดีย์ และวัดไร่ขิง

--------------------------------------------

                                                  นายพิสิษฐ์ เชาวน์เจริญวุฒิ/ข่าว/๑๗ ก.พ. ๕๗

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,615,054
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon