โรงพยาบาลนครปฐมรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

             นายธีรชัย ประติพัทธิ์พงษ์ นายแพทย์(ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช)เปิดเผยว่าโรงพยาบาลนครปฐมสำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
 2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
 3. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

โดยมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
 6. ไม่เป็นผู้มีทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 7. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
 8. ไม่เป็นที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 9. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 10. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 11. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
 14. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือเลิกจ้าง เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
 15. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 16. ไม่เป็นผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ

เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

 1.  หลักฐานการศึกษา เช่นใบประกาศนัยบัตร ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
 2. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์(สำหรับนักเทคนิคการแพทย์)
 3. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค (สำหรับตำแหน่งนักรังสีการแพทย์)
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 จำนวน 1 ฉบับ
 7. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 8. กรณีเพศชายต้องแสดงหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3

           ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 ในวัน เวลา ราชการหรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทีwww.Nkpthospital.com

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,449
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon