สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐมรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต

        สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต(คพข.)ประเภทสัดส่วนแต่ละจังหวัดตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานด้วยสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่ง  และวิธีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต พ.ศ.2557 ผู้ที่มีความสนใจเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.      มีสัญชาติไทย

2.      มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

3.      ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4.      ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

5.      ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกและคุมขังโดยหมายศาล เว้นแความผิดลหุโทษหรือความผิดโดยประมาท

6.      มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ในจังหวัดนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันสมัคร

     ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา คพข. สามารถ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.erc.or.th  ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพพ์หมายเลข 02 207 3599 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,364
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon