รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

            มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2552 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557

            ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 985 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

            มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะประกาศผลการสอบภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร 9 ชั้น 1 หรือที่เว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล http://department.th/kru_person/

            สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอธิการบดี งานบริหารงานบุคคล โทร 0 3463 3223 หรือ โทรสาร 0 3463 3223

………………………………………..

วรินนุช รุจิราวงศ์ / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,370
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon