สนง. เกษตรและสหกรณ์ จ.นครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

            นายกมล ศักดิ์ประสิทธิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.)

 

การรับสมัคร วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

            ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557  ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตำแหน่งละ 100 บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้

 

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

            รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 2 จำนวน 3 รูป

            สำเนาบัตรบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

           สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

            สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือ ได้รับการยกเว้น จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

            สำเนาประกาศนียบัตรและระเบียบแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 2 ฉบับ

(ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานมายื่นพร้อมใบสมัคร ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร)

            หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

 

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

            จังหวัดนครปฐม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม และทาง www.moac-info.net/nakhonpathom  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

 

            สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการทั่วไป โทร 0 3434 0038 โทรสาร 0 3434 0038 กด 8 หรือที่ E-mail : www.moac-info.net/nakhonpathom

 

………………………………………..

วรินนุช รุจิราวงศ์ / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,418
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon