สนง. สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ

            สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 144 รายการ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 เลขที่ 71 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยประมูลด้วยปากเปล่าเรียงตามลำดับรายการ

 

เงื่อนไขของการประมูล

            ผู้ใดเสนอราคาสูงสุดและคณะกรรมการขาดทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดแสดงความตกลงแล้ว ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิซื้อไป

            ผู้ซื้อจะต้องชำระเป็นเงินสด ในวันขายทอดตลาด จำนวนเงินที่ต้องชำระเกินกว่า 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผู้ซื้อทอดตลาดจะต้องวางเงินมัดจำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนเงินทั้งหมด ส่วนที่เหลือให้ชำระภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ประมูลได้ ซึ่งในการวางมัดจำนี้ หากพ้นกำหนดแล้ว ผู้ซื้อไม่นำเงินส่วนที่เหลือมาชำระให้ถือว่า ผู้ซื้อผิดสัญญาและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินมัดจำคืน สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จะนำเงินมัดจำที่ยึดไว้นำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

 

            สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขายให้แก่ผู้ให้ราคาสูงสุดเมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดฯ เห็นว่า ราคาที่ผู้ซื้อทอดตลาดเสนอราคาต่ำเกินสมควรคณะกรรมการมรสิทธิยกเลิกการประมูลในรายการนั้นได้ โดยผู้สู้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

            ผู้สนใจเข้าประมูลราคาพัสดุดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 เลขที่ 71 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือโทร 0 - 3425 - 8816 ต่อ 105

 

…………………………………………

วรินนุช รุจิราวงศ์ / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,362
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon