สนง. ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นครปฐม ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 2 รายการ

            สำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 โดยกำหนดลงทะเบียนเข้าประมูลราคา ตั้งแต่เวลา 09.00 - 09.15 น. และดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 09.15 น. เป็นต้นไป

            การขายทอดตลาดครั้งนี้ ผู้ประมูลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มทำการสู้ราคา

            ผู้ประมูลจะต้องแสดงความประสงค์โดยการลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนประกอบการค้า (กรณีเป็นนิติบุคคล) หรือบัตรประจำประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการได้ออกให้ (กรณีบุคคลธรรมดา) มามอบให้ไว้กับคณะกรรมการขายทอดตลาดก่อนเริ่มทำการขายทอดตลาด

            การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้ และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุแต่ละรายการนั้น ใช้วิธีเคาะไม้ ผู้สู้ราคาต้องเป็นผู้ที่เสนอราคาสูงสุด แต่ทั้งนี้คณะกรรมการขายทอดตลาดขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายให้แก่ผู้สู้ราคาสูงสุดก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่เสนอยังไม่สมควร

            ผู้ประมูลราคาได้จะต้องชำระเงินทั้งหมดในราคาที่คณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายหรือมัดจำไว้ก่อนร้อยละ 30 ของราคาที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะริบเงินที่วางไว้แล้วจะขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

            ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ของพัสดุที่ขายทอดตลาด ภาษีตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ผู้ประมูลได้เป็นผู้ชำระ

            ผู้สนใจให้ติดต่อขอดูพัสดุดังกล่าวและสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม โทร 0 3420 0631 ต่อ 230 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

 

…………………………………………

วรินนุช รุจิราวงศ์ / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,431
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon