ปศุสัตว์ จ. นฐ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำบ่อแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติกพีวีซีจำนวน 50 แห่ง

            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนคปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบ่อแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติกพีวีซีจำนวน 50 แห่ง โครงการผลิตปศุสัตว์สะอาด กิจกรรมเตรียมความพร้อมการผลิตปศุสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองรับการเข้าสู่ AEC ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557

 

คุณสมบัติ

            เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้เวียนชื่อแล้ว

            ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

            ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนคปฐม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

 

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนคปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่ 10.00 น.

            สามารถขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนคปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://pvlo-npt.dld.go.th/pvlo_npt/index.php/th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 - 3425 - 7705 ต่อ 113 ในวันและเวลาราชการ

 

………………………………………………….

วรินนุช รุจิราวงศ์ / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,749
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon