ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ

     องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม โดยมีการจัดจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจำนวน 1 หลังขนาด6.00เมตร ยาว 12.00เมตร บริเวณหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม โดยมีราคาของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็น 311,000 บาท และผู้ที่มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาดังกล่าว

-ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

-  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 155,500 บาท

- บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

- บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

- คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

     ทั้งนี้ การกำหนดดูสถานที่ก่อสร้างวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 10.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม และกำหนดรับฟังคำชี้แจงราบละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 11.30 น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม(กองช่าง) หากผู้เสนอราคารายได้ไม่ไปดูสถานที่ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจดีแล้ว และถือว่ารับสภาพพื้นที่ว่าสามารถทำงานได้ จำนำเป็นข้ออ้างในภายหลังมิได้ไม่ว่ากรณีๆทั้งสิ้น ส่วนการกำหนดยื่นซองราคา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2577 ระหว่างเวลา 9.00 น.- 15.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการกำแพงแสน)และกำหนดให้ยื่นซองสอบราคา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 9.00น.-15.00 น.และในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการกำแพงแสน) มีการเปิดซองสอบราคา

     ส่วนผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000 บาท ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034 962 693 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.00 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม และขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกลงนามในสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อมีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการ

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,327
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon