ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อ คสล.

         องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการวางท่อ คสล. ดังนี้

            โครงการวางท่อ คสล. หมู่ 16 และ 20 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 งบประมาณ 62,000 บาท

บริเวณบ้านนายวน 27 ท่อน บ่อพัก 1 บ่อ บริเวณข้ามทางไปบ้านโคก จำนวน 8 ท่อน

            โครงการวางท่อ คสล. หมู่ 20 วางท่อ คสล. บริเวณกลุ่มบ้านนายประเสริฐชัย จรัสวิกรัยกุล ถึง ถนนลาดยางฯ จำนวน 70 ท่อน บ่อพัก 4 บ่องบประมาณ 75,000 บาท

            โครงการวางท่อ คสล. พร้อมขุดทางระบายน้ำหมู่ที่ 5 วางท่อ คสล.มอก.ชั้น3 จำนวน 42 ท่อน บิเวณภายในหมู่บ้าน พร้อมป้ายจำนวน 4 จุด งบประมาณ 80,900 บาท

            โครงการวางท่อ คสล. หมู่ 6 วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 จำนวน 180 ท่อน พร้อมบ่อพัก 8 บ่อ บริเวณกลุ่มบ้านผู้ใหญ่เสาร์ พรมมี หมู่ 6 พร้อมป้าย งบประมาณ 134,800 บาท

            โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3จำนวน 111 ท่อนบริเวณซอยขจ้างบ้านส.อบต.บำรุงศักดิ์ เยื่อบางไทร หม่ 7พร้อมป้าย งบประมาณ 106,500 บาท

            โครงการวางท่อ คสล. พร้อมขุดทางระบายน้ำหมู่ที่ หมู่ที่ 13 วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 จำนวน 21 ท่อน บริเวณคลองภายในหมู่บ้าน 3 จุด งบประมาณ 68,800 บาท

            โครงการวางท่อ คสล.หมู่ที่ 16 วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 จำนวน 232 ท่อน บริเวณกลุ่มบ้านนางกิม แซ่เตียว หมู่ 16 พร้อมป้าย งบประมาณ 175,600 บาท

            โครงการวางท่อ คสล.หมู่ที่ 20 วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 จำนวน 95 ท่อน บริเวณหลังร้านอรพรรณ หมู่ 20 พร้อมป้าย งบประมาณ 464,000 บาท

            โครงการวางท่อ คสล.หมู่ที่ 21 วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 จำนวน 323 ท่อน บริเวณต่อจากท่อเดิมถึงทางระบายน้ำ หมู่ 21 พร้อมป้าย งบประมาณ 255,500 บาท

            โครงการวางท่อ คสล.หมู่ที่ 24 วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 จำนวน 298 ท่อน บริเวณกลุ่มบ้านผู้ใหญ่จำเนียร เอกปัดชา 1 จุด และกลุ่มบ้านนายคำพอง วงษ์จำปา 2 จุด หมู่ 21 พร้อมป้ายงบประมาณ 227000 บาท รวมเป็นเงิน 1,650,100

      ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 12/2557 โดยยื่นในวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.00 ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034 962 693 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.00 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

                                                                         .......................................                                                                        

                                                                                   อธิป/ข่าว

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,803
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon