สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

             จังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน 3,200,000.00 บาท

      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

       เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,600,000.00 บาท

       ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเรียนชื่อแล้ว

       ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ้งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน

       ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดนครปฐม ณ วันที่ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

       บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

       บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

       คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

       สำหรับการกำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่16 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา  16.30น. ณ สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ศูนย์ราชการ ต. ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป และสามารถดูรายละเอียดในเว็บไซต์ www.nptcgd.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 034-340007-8 ในวันเวลาราชการ

..........................................

เจริญขวัญ สุขโพธิ์เพชร/ข่าว

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,401
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon