สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อสัตว์ชำแหละ

            จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อสัตว์ชำแหละทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 200 ตัวอย่าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการจัดการสินค้าปศุสัตว์ ด้านโคเนื้อ - โคนม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2557

คุณสมบัติ

            เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครอง และ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายบริการทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายบริการทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://pvlo-npt.dld.go.th/pvlo_npt/index.php/th/ หรือ โทร 0 - 3425 - 7705 ต่อ 113 ในวันและเวลาราชการ

 

………………………………………

วรินนุช รุจิราวงศ์ / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,791
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon