สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. นครปฐม ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ

            จังหวัดนครปฐม ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ ซึ่งเป็นพัสดุ - ครุภัณฑ์ ยานพาหนะที่หมดความจำเป็น เนื่องจากใช้งานเป็นเวลานาน (ตามสำเนาทะเบียนครุภัณฑ์) โดยจะกำหนดการขายทอดตลาด ตามทำเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2539 ข้อ 157 (1)

            กำหนดลงทะเบียนเพื่อสู้ราคา ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. และจะดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่ 10.00 น. ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด โดยผู้ซื้อต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด มาแสดงในวันประมูลราคา หากไม่มีมาแสดง ไม่มีสิทธิ์เข้าประมูลราคา

               ขอดูรายละเอียดได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือ โทรศัพท์ 0 - 3434 - 0025 โทรสาร 0 - 3434 - 0025

 

………………………………………

วรินนุช รุจิราวงศ์ / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,392
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon