จังหวัดนครปฐมเตรียมแผนดำเนินการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะ

             จังหวัดนครปฐมเตรียมแผนดำเนินการจัดระเบียบวินจักรยานยนต์ รถตู้ และรถแท็กซี่ ตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

            วันที่ 23 มิถุนายน 2557 ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พลตรีชาติชาย อ่อนน่วม เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกรมการสัตว์ทหารบก ประชุมร่วมกับ พลตำรวจตรีเพชรัตน์ แสงไชย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขนส่งจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถตู้ และรถแท็กซี่ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดยที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดจากผู้ประกอบการมักเป็นผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าหัวคิว อีกทั้งผู้ประกอบการบางรายไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และไม่มีที่จอดรถเฉพาะ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบแก่ประชาชนในเรื่องของค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรม ถูกปฏิเสธในการใช้บริการ การจอดกีดขวางการจราจร กีดขวางทางเดินเท้า ได้รับอันตรายจากการโดยสาร เช่น ขับรถเร็ว การแซงที่คับขัน การบรรทุกเกินกำหนด ตลอดจนการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการกระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบส่งยาเสพติด การขนของหนีภาษี และอาชญากรรมต่างๆ

              จากข้อมูลของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม มีคิวรถจักรยานยนต์รับจ้าง 377 คิว มีรถจักรยานยนต์ จำนวน 1,313 คัน มีคิวรถตู้โดยสาร 13 คิว มีรถตู้โดยสารจำนวน 208 คัน และพบว่ายังมีรถตู้ป้ายดำที่ไม่ถูกต้องอีกจำนวนมาก ซึ่งพลตรีชาติชาย อ่อนน่วม ได้เน้นย้ำถึงนโยบายสำคัญยิ่งของ คสช. คือจะต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าหัวคิวกับผู้ประกอบการ เน้นประชาชนทั่วไปและผู้รับบริการได้ประโยชน์เป็นสำคัญในเรื่องของราคาที่เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย และการจราจรไม่ติดขัด

              สำหรับแผนการดำเนินงานจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่

              ขั้นตอนที่ 1 จัดทำป้ายราคาเป็นธรรมตามกฎกระทรวง จุดจอดรถต้องไม่กีดขวางทางจราจรและทางเท้า อบรม/ชี้แจงความประพฤติและการปฏิบัติของผู้ขับขี่ ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะบริเวณสถานที่จัดตั้งวิน พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เก็บรวบรวมสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และพิมพ์ลายนิ้วมือ รวมทั้งกำหนดสายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์

              ขั้นตอนที่ 2 ให้คณะอนุกรรมการประจำอำเภอกำหนดมาตรการเพิ่มสมาชิก หรือจัดตั้งวินใหม่ ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และกำหนดจุดจอดรถไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน

              ขั้นตอนที่ 3 จดทะเบียนสมาชิกในวินเดิมและต้องวินใหม่ที่ได้รับการยอมรับ พร้อมติดตาม แก้ปัญหา ประเมินความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ และเตรียมส่งมอบให้หน่วยรับผิดชอบในพื้นที่ ตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ปี 2556

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,210,465
 • ไอพีของคุณ54.224.89.34
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon