26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

         นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 เปิดเผยว่า ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทั่วโลก ด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเป็นประจำเสมอมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้คำขวัญ “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใน ได้ลูกหลานกลับคืน ร่วมปกป้องลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

          ทั้งนี้ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 26 ปี ในปี 2557 นี้ ได้กำหนดกรอบ/แนวทางการจัดกิจกรรมเน้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยกำหนดให้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นเดือนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรณรงค์สร้างความตระหนัก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมการทำความดีเพื่อสังคม เป็นต้น โดยเลือกดำเนินกิจกรรมตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2557 พร้อมกันภายใต้คำขวัญแนวทางที่กำหนด และในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 รายการคอนเสิร์ต “ทีวี 3 สัญจร” มีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการยาเสพติด เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ณ จังหวัดนครราชสีมา

---------------------------------------------

     นายพิสษฐ์ เชาวน์เจริญวุฒิ/ข่าว/24 มิ.ย.57

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,782
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon