มหาเถรสมาคมเห็นชอบโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

           นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีล 5” ซึ่งสำนักงานพระพุทธศสนาแห่งชาติร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคลื่อนโครงการฯ

            สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้มีดำริที่จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน สมดังโอวาทที่ได้ประทานไว้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ความตอนหนึ่งว่า “อันว่าศีล 5 เป็นการสำคัญ มนุษย์ เมื่อทุกคนมีศีล 5 ด้วยกัน สังคมนั้น ๆ คือ ประชาชนย่อมจะอยู่เป็นสุข” โดยพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันดำเนินการในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และทำให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีกัน โดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ซึ่งจะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยยั่งยืน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานราชการที่มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมให้สังคมไทยมีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา จึงได้กำหนดโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

                ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในส่วนการดำเนินงานระดับจังหวัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯในระดับจังหวัด โดยมีเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ทั้งสองฝ่าย เป็นที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการจากหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เป็นกรรมการ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และให้ประสานงานกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนรวมทั้งกองทัพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ“หมู่บ้านรักษาศีล 5” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความสามัคคี และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

---------------------------------------

                                   นายพิสิษฐ์ เชาวน์เจริญวุฒิ/ข่าว/27 มิ.ย.57

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,406,951
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon