สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี

            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงวัดจินดาราม ถึง สุขเขต กฟจ.นครปฐม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวงเงิน 793,990.00 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)

 

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ

            1. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

            2. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา

            3. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement ; e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

            กำหนดรับแบบฟอร์มสอบราคา ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ แผนกก่อสร้าง ชั้น 5 อาคาร 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ตามวันเวลาราชการ

            กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ แผนกก่อสร้าง ชั้น 5 อาคาร 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม

            สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริการงานทั่วไป โทร 0 - 3424 - 3053 โทรสาร 0 - 3424 - 0803

 

……………………………………..

วรินนุช รุจิราวงศ์ / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,481
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon